Intocmire carte tehnica a constructiei – Acest serviciu este destinat proprietarilor de cladiri, cartea tehnica a constructiei fiind obligatorie pentru orice tip de cladire. Cartea tehnica se intocmeste prin grija investitorului/dezvoltatorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi.

Contactati-ne pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei la telefon 0728 239 088 sau folosind formularul de la pagina de contact.

Cartea tehnica a constructiei reprezinta ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatarea constructiei si instalatiilor aferente.

Cartea tehnica a constructiei cuprinde toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp si se definitiveaza inainte de receptia finala.

Contactati-ne pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei la telefon 0728 239 088 sau folosind formularul de la pagina de contact.

Conform normelor in vigoare,

 1. Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.
 2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală.
 3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar.
 4. Cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor.

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CUPRINDE URMATOARELE:

 • capitolul A – documentatia privind proiectarea;
 • capitolul B – documentatia privind executia;
 • capitolul C – documentatia privind receptia;
 • capitolul D – documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp
 • capitolul D – cuprinde jurnalul evenimentelor.

Intocmire carte tehnica a constructiei – Capitolul A – Documentatia privind proiectare :

 • Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;
 • Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;
 • Breviar de calcul pe specialitati;
 • Dispozitii de saniter;
 • Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

Intocmire carte tehnica a constructiei – Capitolul B – Documentatia tehnica privind executia:

 • autorizatia de construiere a lucrarilor;
 • Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;
 • Inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor, Jurnal de santier;
 • Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;
 • Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;.
 • Declaratii de conformitate si agremente tehncie ale materialelor folosite;

Intocmire carte tehnica a constructiei – Capitolul C – Documentatia tehnica privind receptia :

 • procesele verbale de receptie;
 • Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.

Intocmire carte tehnica a constructiei – Capitolul D – Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp:

 • Prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;
 • Proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;
 • Actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);
 • Proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;
 • Procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;
 • Referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;
 • Procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;
 • Jurnalul evenimentelor.

* Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importamta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.

* Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. 13.Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

* Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pina la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru pastrare. Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

* La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnind faptul in procesul-verbal de predare-primire si in jurnalul evenimentelor.

Contactati-ne pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei la telefon 0728 239 088 sau folosind formularul de la pagina de contact.

Definitii:

 • Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta.
 • Receptia la terminarea lucrarilor – receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.
 • Receptia finala – receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
 • Perioada de garantie – perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractulale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.
 • Cartea tehnica a constructiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzind toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective sia evolutiei acesteia in timp.
 • Proprietar – dupa incheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar

Contactati-ne pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei la telefon 0728 239 088 sau folosind formularul de la pagina de contact.

Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției se întocmește de echipa noastra într-un singur exemplar, ținând seama și de prevederile legii. Pentru construcțiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepția finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

a) proiectantul obiectului de construcție întocmește și predă investitorului, pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor, documentația prevăzută in lege.

b) comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și de recepție finală a obiectivului predau investitorului documentația prevăzută in lege, imediat după întocmirea ei;

c) investitorul obiectivului primește toate actele ce cad în sarcina proiectantului și a comisiilor de recepție, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor legii și întocmește centralizatorul prevăzut in lege;

d) după recepția finală a obiectului de construcție, proprietarul reține un exemplar complet;

e) proprietarul sau utilizatorul completează cartea tehnică a construcției cu documentația prevăzută in lege;

Pentru toate construcțiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau utilizator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuție a lucrărilor de remedieri sau modificări – acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în timpul exploatării și a intervențiilor asupra acesteia. Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:

 • comisiile de recepție finală a obiectelor de construcție, cu ocazia recepției;
 • organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectivului până la demolarea sa; după demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare. Înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de postutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant.

La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul- verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.

Contactati-ne pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei la telefon 0728 239 088 sau folosind formularul de la pagina de contact.