INTOCMIRE DOCUMENTATIE LICITATII – Acest serviciu este destinat societatilor comerciale care au ca scop licitarea pentru diferite constructii (drumuri si poduri), prestari servicii, etc. In functie de necesitatile clientilor prestam servicii de intocmire documentatie pentru licitatii SEAP.

Procedura este urmatoarea:

 • Informatii de la client: antemasuratori, liste de cantitati, numar de ordine al licitatiei in SEAP;
 • Evaluare criterii de calificare;
 • Intocmire documentatie oferta;
 • Documente de calificare, propunere tehnica, propunere financiara;
 • Ajustare pret oferta;
 • Documentatia se transmite in format PDF.

In acest domeniu este nevoie de cunostinte si experienta, iar expertiza oferita de noi va va ajuta sa intelegeti exact principiul de functionare a licitatiilor si ale acestui domeniu. De restul ne ocupam noi, pentru a va asigura ca investitia facuta va aduce profit.

Suntem siguri pe noi si dedicati si de aceea vom face totul cu interes si implicare pentru ca fiecare proiect sda fie unul de succes.

 • EXPERIENTA
 • PROFESIONALISM
 • IMPLICARE
 • CONSULTANTA SI EXPERTIZA

Documentatiile de participare la licitatii publice se intocmesc de catre personalul cu inalta calificare, ingineri constructori cu experienta in activitatea de intocmire a ofertelor si de evaluare a lucarilor de constructii si instalatii pe baza de devize analitice .

Documentatiile pentru licitatii au o complexitate ridicata si trebuie intocmite cu respectarea caietului de sarcini si contin OFERTA TEHNICA, OFERTA FINANCIARA si DOCUMENTELE DE CALIFICARE , cele trei sectiuni ale ofertei conform caietului de sarcini intocmit dupa legislatia in vigoare si pus la dispozitie de autoritatea contractanta prin publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP .

 • DOCUMENTE DE CALIFICARE – acest volum include toate documentele solicitate in FISA DE DATE A ACHIZITIEI. Din acest volum nu trebuie sa lipseasca certificatele de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si local, precum si doua certificate eliberate de Registrul Comertului : certificatul de inregistrare a societatii si certificatul constatator eliberat pentru utilizare la licitatie. Daca din acest volum, lipsesc la deschiderea ofertelor, mai mult de trei documente, oferta poate fi descalificata ca finnd incompleta. Acest volum este primul care se se deschide la orice licitatie sau cerere de oferte.
 • OFERTA TEHNICA – contine devizele oferta care se intocmesc dupa antemasuratorile existente in caietul de sarcini achizitionat de la autoritatea care organizeaza procedura de licitatie publica sau cerere de oferta; devizele trebuie sa contina incadrari corecte conform indicatoarelor de norme de deviz acceptate si aprobate de M.L.P.T.L. , seria 1982), utilizand formularele F1,F2,F3,F6,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9. Oferta tehnica mai contine extrasele de material, manopera, utilaj si transport, centralizatoarele pe obiect si investitie, si graficul de executie fizic si valoric. In functie de solicitarile din caietul de sarcini acest volum mai poate include si anumite documente suplimentare care sa dovedeasca calitatea materialelor utilizate in oferta, certificate de garantie, agremente tehnice, etc.
 • OFERTA FINANCIARA – trebuie sa contina in mod obligatoriu formularul de oferta 10C, cu sau fara anexa insotitoare, graficul de executie fizic si valoric, centralizatorul pe investitie, centralizatorul pe obiecte si listele de procurare utilaje.

LEGISLATIE APLICATA

 • Legea privind achizitiile nr 98/2016;
 • Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
 • Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile deservicii nr 100/2016;
 • Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
 • Instructiunea ANAP nr.1/2017 ;
 • Instructiunea ANAP nr.2/2017 ;
 • Legea nr.10/1995 ;
 • Legea 50/1991;HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice ;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
 • O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice;